• Contributie

  Seizoen 2020 - 2021

   

  Contributie 2020-2021 per seizoen

  Pupillen  € 118,00 (29,50 per kwartaal)
  Junioren € 141,00 (35,25 per kwartaal)
  Senioren € 196,00 (49,00 per kwartaal)
  Donateur €   35,00 
  Bruikleen Internos shirt per seizoen €   12,50

  Betaalwijze: betaling van de contributie is uitsluitend mogelijk d.m.v.: Automatische Incasso per kwartaal of jaar.

  Inschrijfkosten: €15 voor alle categorieën, exclusief ‘kader’ en ‘donateur’.

  Algemene contributiebepalingen

  Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  Contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.
  Automatische incasso vindt ten vroegste plaats op de 1e dag van een kwartaal.
  Bij (her)inschrijving als ‘spelend’ lid zijn €12,00 inschrijfkosten verschuldigd, welke bij de eerste contributiebetaling in rekening worden gebracht.
  Contributie is verschuldigd vanaf de 1e dag van het kwartaal waarin inschrijving plaatsvindt.

  Opzeggen van het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (seizoen)

  Met ingang van het seizoen 2016/17 kan het lidmaatschap, in de loop van een verenigingsjaar uitsluitend per kwartaal worden opgezegd, tenzij:

  1. verhuizing van naar een woonadres gelegen op een afstand van ten minste 30 km van de accommodatie van de vereniging, onder overlegging van een bewijs van inschrijving in de gemeente waaronder het nieuwe woonadres valt
  2. Een speler die , op medische gronden, definitief wordt afgekeurd om de voetbalsport uit te oefenen, onder overlegging van een verklaring van een behandelend arts.
  3. Bij overlijden van het lid

  Bij ontvangst van de opzegging eindigt het lidmaatschap aan het einde van het kwartaal waarin is opgezegd. Opzeggen van het lidmaatschap met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

  Bij overlijden van het lid eindigt het lidmaatschap op de datum van overlijden.
  De contributieplicht blijft bestaan tot en met de datum waarop het lidmaatschap eindigt ongeacht of het lid nog deelneemt aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten.
  Uitschrijving als lid kan uitsluitend plaatsvinden, dit door middel van het invullen van het uitschrijfformulier op de website.
  Een ‘kennismakingsperiode’, van maximaal 4 weken, is alleen van toepassing voor de JO-7 en JO-9 pupillen.

  "KNVB Boetes"

  Boetes opgelegd door de KNVB, te weten: door spelers ontvangen gele en rode kaarten, worden door Internos automatisch geïncasseerd!

  1. Incasso zal plaats vinden op basis van door de KNVB aan Internos te zenden informatie.
  2. Het betreffende lid zal niet vooraf aan incassering door Internos worden geïnformeerd.
  3. Bij de incassering zal de tegenstander worden vermeld.

  Opmerking 1:

  Heeft U bezwaar tegen het automatisch incasseren van de contributie en/of KNVB boete, dan verzoeken wij U contact op te op te nemen met de Ledenadministratie (ledenadministratie@vvinternos.nl)
  Opmerking 2:
  Bij automatische incasso blijft U toch baas over Uw geld! Bent U het niet eens met de afschrijving? Vorder dan binnen één maand na de boekingsdatum het bedrag probleemloos terug bij uw giro- of bankkantoor.

   "Op tijd betalen"

  Voor elke herinnering welke wij moeten verzenden, vanwege te late betaling van de contributie of een KNVB boete, wordt een opslag in rekening gebracht van €1,50
  Onder te late betaling wordt verstaan:

  Betaling van jaarcontributie of boete, 30 dagen na verzending berichtgeving.

  • Indien meer dan éénmaal per periode van 12 maanden, een geïncasseerd bedrag wordt
  • teruggeboekt vanwege 'onvoldoende saldo'
  • Terugboeking geïncasseerd bedrag om redenen zoals 'onjuist rekeningnummer', 'naam en nummer stemmen niet overeen' en rekening opgeheven'

  Procedure inning contributie en overige verplichtingen

  Kwartaalincasso.
  Zodra de ledenadministratie een melding krijgt dat contributie of overige verplichtingen niet geïncasseerd kan worden, zal er een herinnering naar het lid (bij minderjarige naar ouders van het lid) worden verstuurd.

  1. De ledenadministratie zal dus niet opnieuw proberen de contributie of overige verplichting te incasseren. Gevraagd wordt dan binnen 14 dagen zelf zorg te dragen voor de betaling van de contributie.
  2. Bij achterstand van de contributiebetaling van 1 kwartaal kan er gebruik worden gemaakt van een speelverbod

  Bij de jaarcontributie geldt hetzelfde als hier boven beschreven.

  Alle betalingen dienen te gebeuren op het daarvoor bestemde rekeningnummer zijnde:

  Rabobank: NL46RABO0114845190
  o.v.v. naam., Relatienummer en reden van betaling
  Eventuele af te handelen zaken, zoals overschrijving, etc., worden pas in behandeling genomen zodra de ledenadministratie heeft doorgekregen dat deze betalingen zijn binnengekomen!