• Algemene Leden Vergadering 27 september 2019

  Geachte Leden,

  Middels deze weg nodigt het bestuur iedereen uit voor de Algemene Ledenvergadering:

  Vrijdag 27 september
  Kantine
  Vanaf 19.30 - 21.30 uur

  De agenda zal er als volgt uit zien:

  Opening
  Notulen ALV laatste bijeenkomst
  Jaarverslag bestuur en commissies
  Financiele verantwoording afgelopen seizoen
  Plannen 2018 - 2020
  Bestuursverkiezing
  Begroting komend seizoen
  Benoeming nieuwe kascommissie
  Ingekomen stukken / voorstellen en mededelingen
  Rondvraag
  Sluiting

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur VV Internos